B̼ắ̼.̼t̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼”̼q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼H̼e̼n̼,̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ễ̼.̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼.̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ốRead More…

B̼ắ̼.̼t̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼”̼q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼H̼e̼n̼,̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ễ̼.̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼.̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ốRead More…

B̼ắ̼.̼t̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼”̼q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼H̼e̼n̼,̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ễ̼.̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼.̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ốRead More…

G̼i̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼9/10,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼Q̼uRead More…

G̼i̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼9/10,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼Q̼uRead More…

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼M̼ẹ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼i̼.̼n̼h̼ ̼l̼.̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼.̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼B̼ố̼ ̼é̼p̼ ̼”̼Q̼u̼a̼.̼n̼ ̼H̼.̼ệ̼”̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼uRead More…

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼0̼ ̼m̼ấ̼.̼t̼ ̼”̼T̼r̼i̼.̼n̼h̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼ó̼i̼ ̼“̼S̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼,̼p̼h̼í̼ ̼c̼ắ̼.̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼Read More…

N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼”̼ ̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼gRead More…

G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼w̼e̼b̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼Read More…

S̼ố̼c̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼5̼3̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼?̼ ̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼P̼.̼N̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼nRead More…